Domovská stránka Drobečka šipka Servis Drobečka šipka Preventivní údržba a servisní smlouvy

Preventivní údržba a servisní smlouvy

Každé zařízení, výrobní i nevýrobní povahy je vystaveno nejen běžnému provoznímu opotřebení, ale také musí odolávat nevhodnému zacházení, manipulaci a provozu ve svém okolí. Přitom poškození, která nevedou přímo k nefunkčnosti zařízení zpravidla nebývají hned odhalena. Důvodem bývá většinou obava z postihu, nedbalost, anebo prostě lidská lenost a lhostejnost. Taková situace může mít vážné důsledky pro provozní spolehlivost zařízení, ale hlavně může snižovat jeho bezpečnost.
Provádění pravidelných kontrol a vedení předepsané provozní dokumentace účinně přispívá k udržení dobrého technického stavu zařízení. Povinnost provádět kontroly a vedení provozních deníků ukládá Nařízení vlády 378/2001 ze 12. 9. 2001. Prakticky se interval prohlídek řídí četností provozu „a nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak“, „následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem“.
Periodické prohlídky slouží především k prevenci BOZP a zajištění vysoké provozní spolehlivosti. Odhalují nejen závady vzniklé selháním materiálu, selhání kotevních prvků nebo provozní závady, ale zachytávají závady u součástí podléhajících rychlejšímu opotřebení, zajišťují sledování součástek a dílů, které mají časově nebo provozně omezenou životnost. Výhodou provádění pravidelných kontrol je také předcházení nenadálým výpadkům zařízení z provozu. Včasné odhalení vad má také významný vliv na provozní náklady, protože zabraňuje vzniku větších škod a přímo tak snižuje náklady na opravy. Při provádění plánovaných prohlídek a sledování technického stavu zařízení se řídíme touto zásadou:
zařízení musí být uvedeno minimálně do původního stavu, nebo do stavu vyšší technické úrovně, vyžaduje-li to současná legislativa, aktuální normy nebo uživatel (provozovatel) zařízení
Pro zahrnutí do programu preventivní údržby a sledování technického stavu nabízíme několik servisních programů, jednoduché a přehledné servisní smlouvy a zajímavé servisní podmínky. Uzavření servisního závazku vždy předchází vstupní servisní prohlídka.  Na základě získaných informací navrhneme vhodný servisní program. Servisní SOD pak celý vztah fixuje, přesně vymezuje, které zařízení je do programu zařazeno, jaká činnost se provádí, jaká je součinnost, kdy, jak rychle a s jakými náklady se běžný servis, údržba a prevence provádí.
  • Chcete posoudit současný stav vašeho zařízení?
  • Chcete udržet jeho vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost?
  • Nejste spokojení s přístupem vašeho současného dodavatele?
Využijte kontaktní formulář nebo přímo kontakty a napište nám.
© 2012 | toresa s.r.o. - TRANS SPED ELBE CZ s.r.o. | Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou | martin.seda@toresa.cz | 736 643 500
 
obsahova